dimecres, 30 de maig de 2012

Dijous 31 de maig 21 hores assemblea famílies

El Consell Escolar del col·legi en contra de la 3a aula i contra l'augment de ratio


NO A TRES AULES DE TRES ANYS EN LÍNIA DOS I A TRENTA ALUMNES EN ESPAIS DE VINT-I-CINC
Aquest Consell Escolar, en nom de la comunitat escolar a la qual representa, vol manifestar, el seu més enèrgic rebuig a la imposició d’una tercera aula de tres anys i a l’augment de ràtio aprovat per l’Administració Educativa. Fem responsable a aqueixa administració de la disminució de la qualitat de l’ensenyament que es produirà en l’alumnat que patisca aquestes mesures.
Mares, pares i professorat treballarem decididament per continuar oferint els nostres serveis amb fermesa i il·lusió, com sempre  hem fet, i per prestigiar l’Escola Pública com un servei universal a l’abast de tothom. Volem, no obstant  denunciar les mancances que aqueixes mesures produiran:
En primer lloc mostrem el nostre profund desacord amb les formes amb què s’ha dut a terme aquesta habilitació - unes poques hores abans de començar el procés de matriculació -ignorant així el procés legal normal que fins ara s’havia dut a terme.  Aquest procés legal és l’arranjament escolar, en el qual participen els distints sectors de la comunitat escolar i expressen, com cal en una societat democràtica, diferents punts de vista i solucions a possibles dificultats.
Aquest problema d’excés de demanda de places de tres anys és conegut i denunciat des de fa anys sense una resposta efectiva ja que persisteix la falta de construccions suficients. Els espais en els centres de dues línies són limitats  i ficar més aules i més alumnat clarament és massificar.
L’educació de la ciutadania d’un estat europeu no pot venir a menys si volem estar a l’altura. Tot el que siga empitjorar les condicions en les quals es desenvolupa el procés d’ensenyament (augment d’alumnat per aula, fer encabir aules d’alumnes en altres dependències - aules d’informàtica, anglès, música, gimnàs,..- ) comporta  una disminució de la qualitat i per tant perjudica els ensenyants i el futur de les noves generacions. Amb aquestes condicions no es pot donar el tipus d’ensenyament  que correspon a una societat actual, un ensenyament dinàmic i participatiu sinó més bé un ensenyament tradicional i obsolet.
El dret d’escollir centre per a les famílies passa per oferir suficients escoles amb els recursos complets i no per omplir les escoles amb més aules de les que  caben.  Oposar-se a aqueixa veritat es estar en contra dels dret de totes les famílies a gaudir d’un ensenyament  públic i de qualitat.  Moltes de les famílies han invertit diners i han treballat titànicament per dotar els centres de nous recursos que l’Administració educativa no facilitava i, ara, amb mesures d’aquest tipus corren perill .
 La desaparició d’espais tan importants com és l’aula de música amb els instruments necessaris per impartir aquesta àrea, l’aula d’anglés amb la infraestructura aconseguida després de tants anys, la biblioteca o l’aula d’informàtica, tots aquests espais ben defensats – en teoria- per les últimes lleis educatives, no s’expliquen pel motiu d’habilitar una aula més de 3 anys quan hi ha altres alternatives possibles.
La professora de suport d’educació infantil de 3 anys que abans repartia el seu horari per atendre menys de 50 alumnes, ara haurà d’organitzar-se per atendre 84 (un 67% d’increment d’alumnes!). Recordem que es recomanava  en infantil de 3 anys una ràtio pròxima a 20 alumnes per aula i el que tindrem ara serà un 40% més per aula. Sentim molt no creure el que ens diuen alguns responsables educatius reiteradament: que l’augment de ràtio no perjudica; no per molt repetir una frase aquesta acaba convertint-se en realitat. Per què serà que els països europeus desenvolupats  mantenen ràtios inferiors a les que ens volen implantar ací? Com podrem formar ciutadanes i ciutadans capaços de trobar-se a l’altura en competències i coneixements a la resta d’europeus si oferim tan poc? Com podrem eixir d’aquest impàs sinó dediquem els recursos escaients a formar i preparar les futures generacions?
Igualment hem de denunciar la incompatibilitat d’aquesta mesura d’augment de les ràtios amb  les normatives actuals de m2 per aula segons el nombre d’alumnat. Ni es pot complir quant a l’espai exigit ni quant a la seguretat exigida en els protocols de prevenció de riscos.
Per últim, informarem a tota la comunitat escolar d’aquestes mesures inapropiades i possiblement il·legals i de les conseqüències negatives que tindran per a les seues filles i fills. Així mateix acudirem a mobilitzacions conjuntament amb altres centres i amb altres organitzacions que defensen i lluiten per una Escola Pública digna i progressista.
Consell Escolar del CP Miguel de Cervantes d'Elx

diumenge, 20 de maig de 2012

Reunió famílies professorat: no a la massificació.

El dilluns 21 de maig mares, pares i professorat es reuniran a les 17,15 hores per a estudiar la resposta i les possibles mobilitzacions a la intenció d'habilitar un aula més de 3 anys.

divendres, 18 de maig de 2012

Per què fa vaga el professorat?

EL DIA 22 DE MAIG CONTINUA LA VAGA

 • El pròxim 30 de juny més de 8.000 docents interins seran cessats i no cobraran l’estiu. 
 • Més de 3.000 d’aquests docents NO tornaran l’1 de setembre al sistema educatiu.
 • El curs que ve el professorat es trobarà amb més alumnat en cada una de les aules, més hores lectives, menys professorat per atendre’l i amb el salari novament rebaixat. No és una situació que motive per a donar classe i afectarà greument la qualitat de l’ensenyament.
 • Retallades pressupostàries:27 milions en 2011, entre les quals la gratuïtat dels llibres de text (7.200.000€), que se sumen als  4 milions d’euros de 2010 (gabinets psicopedagògics municipals, beques estudis universitaris, escoles i conservatoris de música…).
 • No s’estan pagant les beques de menjador i ajudes llibres de text i les despeses de funcionament s'abonen tard.
 • No es cobreixen les baixes inferiors a 15 Dies. Des de gener, sempre queda una baixa per cobrir.
 •  No hi ha oferta d’ocupació pública.
 • Decret-Llei 1/2012 (gener):  retallada del 50% del sexenni per al funcionari de carrera.
 • Increments de l'IVA i de l'IRPF, estem perdent capacitat adquisitiva molt ràpidament i capacitat de consum.
 • Conselleria aplicarà al màxim  l’increment en les ràtios en totes les etapes educatives, obligatòries i no obligatòries en un 20% (primària -de 25 a 30 alumnes per aula-, secundària -de 30 a 36- i batxillerat -de 35 a 42).
 • També l’augment de l’horari lectiu: 25 hores en primària, 20 hores en secundària (entre 3 i 8 docents menys en els IES depenent del tamany). Només l’última mesura suposarà més de 3.000 interins al carrer i milers de desplaçaments del professorat funcionari de carrera.
 • Disminució de les despeses de funcionament dels centres.
 • Retallada pressupostària de l'Estat en educació del 21'9% (prop de 625 milions d'euros) respecte al de 2011.
 • S'eliminen 10 programes de cooperació (dels 17 existents) amb les comunitats autònomes, programes destinats, en gran part, a ajudar l'alumnat amb problemes econòmics.
 • Desapareixen els quinze milions d'euros destinats a pagar matrícules universitàries a aturats.
 • Supressió de programes per a la creació d'escoles infantils de 0-3 anys.
 • Per les nombroses habilitacions de noves aules en espais destinats a altres finalitats (aules de musica, informàtica, anglès, gimnàs,...) i la massificació que això suposa per als centres afectats.


dimecres, 16 de maig de 2012

Les i els mestres contra la tercera aula de 3 anys


El claustre del professorat ha elaborat una carta que pretenen que es publique en la premsa i es llisga el dia del Consell Escolar Municipal.  No es descarta organitzar mobilitzacions si així ho demanara el conjunt de la comunitat escolar. A continuació us transcrivim l'escrit que han signat els docents i al que es demanarà també el suport de l'AMPA:

"Per la construcció de nous col·legis i en contra d’habilitacions d’aules que massifiquen els centres.
El claustre del CP Miguel de Cervantes manifesta el seu rebuig a la manera amb que s’ha habilitat un altra aula de 3 anys. Hi ha un procediment, l’arranjament escolar que és el lloc i moment on l’administració  ha de proposar  la creació o anul·lació de places i els propis centres i consells escolars tenen la possibilitat d’al·legar.
En aquesta ocasió no s’ha fet  així  impedint que la comunitat escolar puga expressar-se al respecte. Aquest procedir demostra,  per un costat,  que la pròpia administració es bota els passos que ella mateix estableix i per altre el poc apreci i consideració que té cap a la comunitat escolar i vers la participació democràtica de famílies i professorat  al no comptar amb ells quan també és  la pròpia legislació qui ho exigeix.
A més a més es dóna la circumstància que això suposa per al centre receptor d’habilitacions de 3 anys l’increment del seu nombre d’aules quan es tracta d’un centre de dues línies que passa a tenir aules per a les quals no hi ha espais físics i només es podrien posar desafectant espais dedicats a altres menesters (aula d’anglès, gimnàs, aula d’informàtica, biblioteca,...)  i que no són adequats per a ubicar una classe d’alumnes. Amb l’agreujant de que es tracta de la segona aula habilitada. Tots això suposa també incomplir la norma de configuració dels centres que la LOGSE marca on es considera que els col·legis no només han de tenir aules per a les classes sinó també altres dotacions i tindria les següents repercussions

·    S’eliminarien espais necessaris per al desenvolupament normal d’activitats educatives. Hi ha una impossibilitat material de dur endavant aquesta mesura donat que el centres no tenen espais per ubicar cap aula més.  En algun cas l’escola ja té  una tercera línia de fa uns anys i que actualment està en cinqué, amb la qual cosa el curs vinent tindríem dues aules més del que ens pertoca a un centre de dues línies.

·     Això implicaria també reducció de l’atenció a l’alumnat per part del professorat de suport que es manté en el mateix número mentre que augmenta el d’alumnat.

·    Obligaria a que alumnes de 4 anys pujaren  a la primera planta, on els serveis no són els més adequats per a eixa edat.

·         El patis d’infantil es patirien una gran massificació i per tant una falta d’espai per als alumnes.

·       El funcionament dels serveis que ofereix el centre (pedagogia terapèutica, psicopedagoga, logopèdia, fisioteràpia, educadora, anglés, música i menjador quedarà també afectat per la mateixa raó.

·       La permanència d’aquest alumnat en el centre es prolongaria durant tota la seua escolaritat ( 9 anys).

Denunciem, doncs, que aqueix tipus de mesures imposades només van en detriment de la qualitat d’educació i proven la necessitat urgent de noves construccions de centres públics per a que no es massifiquen els que hi ha actualment.
Denunciem també que aquesta  habilitació s’ha produït fora del procés d’arranjament escolar i sense haver passat pel Consell Escolar Municipal com hauria de ser i sense consultar als centres receptors d’aqueixes habilitacions.
En tot cas considerem que si s’ha de fer alguna habilitació extraordinària deuria ser quan es comprove que la demanda sobrepassa l’oferta (una vegada acabat el primer pas de la matriculació) i aqueixes aules s’haurien de col·locar on realment hi haja espais adequats i només provisionalment pel temps que es tarde en construir els nous col·legis. En el nostre cas podria suposar que al final de la matriculació hi haguera col·legis amb aules incompletes quan el nostre centre podria tenir un aula més del que li correspon.
Per tot això demanem que es retrocedisquen aqueixes habilitacions, s’espere a que les famílies demanen centre, i posteriorment amb les dades reals de matriculació es convoquen consells escolars de zona que proposen la manera de resoldre l’excés si hi ha, i finalment siga el Consell Escolar Municipal qui debastisca i aporte les solucions. D’aqueixa manera s’acompliria la llei i podria participar la comunitat educativa. A més a més es podria analitzar amb major exactitud en quines zones són necessàries noves construccions de col·legis.
Claustre del CP Miguel de Cervantes

dimecres, 9 de maig de 2012

Salvem l'escola pública


Els cinc sindicats convoquen  vaga a l’ensenyament public valencià

Els cinc sindicats de la mesa sectorial d’educació STEPV, FECCOOPV, CSI-F, ANPE i FETE UGT PV, han  convocat vaga per a 6 dies durant el mes de maig.

Després de valorar la consulta efectuada al professorat per conèixer quina era la intenció de secundar una vaga en l’ensenyament i de quin tipus, anunciarem la convocatòria de vaga sectorial en la modalitat que més professorat va optar.
El dia 17 es convocaran assemblees per valorar el seguiment de la vaga i la seua continuïtat.

El dia 16 a les 12 h, primera jornada de vaga, convoquen una manifestació a València de caràcter autonòmic on es visualitze el rebuig a les mesures adoptades, tant per l’administració educativa valenciana com l’estatal. Mesures que representen l’atac més brutal que ha patit l’ensenyament públic durant el període de la democràcia, retrotraient les condicions educatives a les dels anys 70 i retallant drets laborals al professorat.

Per al dia 17, segona jornada de vaga, convoquen manifestacions en les tres capçaleres de província (Alacant, Castelló i València) a les 12 h i assemblees eixa mateixa vesprada.diumenge, 6 de maig de 2012

Contra la massificació del Cervantes


Carta del Consell Escolar
A l’atenció de la Comissió d’Escolarització i del Consell Escolar Municipal d’Elx

Els membres del Consell Escolar del C.P. Miguel de Cervantes, reunits en sessió ordinària el dia 2 de maig ,  i arribant al punt de l’ordre del dia, on s’informa de la proposta de l’administració d’habilitar per al curs 2012-2013 una tercera aula de 3 anys vol manifestar que la ubicació d’una nova aula tindrà les següents repercussions per al nostre centre:

-          Eliminació d’espais necessaris per al desenvolupament normal d’activitats educatives. Hi ha una impossibilitat material de dur endavant aquesta mesura donat que el centre no té espais per ubicar cap aula més . L’escola ja va acceptar una tercera línea fa uns anys i que actualment està en cinqué, amb la qual cosa el curs vinent tindríem dues aules més del que ens pertoca a un centre de dues línees.
-          Reducció de l’atenció a l’alumnat per part del professorat de suport que es manté en el mateix número mentre que augmenta el d’alumnat.
-          Obligaria a que alumnes de 4 anys pujaren  a la primera planta, on els serveis no són els més adequats per a eixa edat.
-          El pati d’infantil és  molt petit i un aula més provocaria una gran massificació i per tant una falta d’espai per als alumnes.
-          El funcionament dels serveis que ofereix el centre (pedagogia terapèutica, psicopedagoga, logopèdia, fisioteràpia, educadora, anglés, música i menjador quedarà també afectat per la mateixa raó.
-          La permanència d’aquest alumnat en el centre es prolongaria durant tota la seua escolaritat ( 9 anys més ) el que fa que durant 18 anys consecutius l’escola haja patit la falta d’espais . Perque actualment ja tenim un aula habilitada.

Volem deixar ben clar que aquesta mesura no va en contra de les famílies que pugueren sol·licitar el centre, sinó que el que es pretén és trobar una solució en una escola on hi haja espai adequat  disponible .

A  més volem manifestar que aquesta proposta s’hauria de decidir després de saber el número de sol·licituds de places, ja que es podria donar el cas d’omplir tres línees en aquesta escola i que en altres escoles  de la zona quedaren vacants.
Esperant tinguen en compte les nostres consideracions, rebeu una cordial salutació.

Consell Escolar del CP Miguel de Cervantes

Elx, 2 de maig de 2012